شرایط عضویت در اتحادیه

هر شخص حقیقی و حقوقی که توانایی فعالیت را دارد و می تواند با اتخاذ اهداف و اصول اتحادیه در این مسیر فعالیت نموده و شرایط مندرج در قانون را برآورده کند، حق عضویت در این اتحادیه را دارد. فقط داشتن مجوز اقامت در ترکیه برای اشخاص حقیقی خارجی متقاضی عضویت در اتحادیه الزامی است. این شرط برای عضویت افتخاری لازم نیست. درخواست عضویت که به صورت کتبی به ریاست اتحادیه ارسال می شود توسط هیات مدیره اتحادیه در قالب پذیرش یا رد عضویت در مدت سی روز بررسی شده و در خصوص آن تصمیم گیری می شود و نتیجه آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام می شود. مشخصات عضوی که درخواست وی پذیرفته شده است در آرشیو پرونده های این اتحادیه نگهداری می شود لذا برای این منظور ثبت می گردد. اعضای اصلی اتحادیه و موسسین این اتحادیه افراد پذیرفته شده توسط هیات مدیره هستند که پس از درخواست بررسی شده است. افرادی که حمایت مالی و معنوی قابل توجهی به اتحادیه داشته اند با تصمیم هیات مدیره می توانند به عنوان اعضای افتخاری پذیرفته شوند. وقتی تعداد شعب اتحادیه بیش از سه عدد باشد، پرونده عضویت افراد ثبت شده در مرکز اتحادیه به شعب منتقل می شود. برنامه ها و روند عضویت جدید به شعب ارائه می شود. پذیرش و حذف عضویت توسط هیات مدیره شعبه انجام می شود و حداکثر ظرف مدت سی روز به صورت کتبی به دفتر مرکزی اطلاع رسانی می شوند.

در صورت تمایل میتوانید فرم ذیل را جهت درخواست عضویت تکمیل نمایید

فروشگاه اتحادیه