2020-06-12
اتحادیه حمایت شغلی استانبول تهران - ایسته

اتحادیه حمایت شغلی استانبول تهران

نام و مرکز اتحادیه ماده 1- نام اتحادیه: نام این اتحادیه”اتحادیه حمایت شغلی صنعتگران ، تجّار و کارآفرینان استانبول – تهران  ” است. دفتر مرکزی اتحادیه استانبول است. […]
2020-06-01

تجارت الکترونیک چیست ؟

2020-06-01

بررسی وضعیت اقتصادی کشور

فروشگاه اتحادیه